/// اسلام؛ خشونت يا صلابت


تاریخ نشر شهريور1385
موضوع: نویسنده: حسن تربتي نژاد

متن کتاب

چکیده

اين پژوهش بر آن است تا با مراجعه به منابع اسلامي، رابطه اسلام و خشونت را بررسي كند و حكم آن را بيابد. ازاين رو، با استخراج احكام خشونت از ميان منابع اساسي اسلام (قرآن و سنّت) و سيره معصومان عليهم السلام و با ارائه نظريه هاي فقهاي بزرگ شيعه در اين باره، به بيان موضوع مي پردازد. بر اساس بررسي هاي انجام يافته، اصول فقه، منابع اسلامي و سيره تاريخي مسلمانان، همواره خشونت را امري دفاعي وبازدارنده مي پندارند. ازاين رو، اصل در اسلام، نفي خشونت است و برخي روايت ها و نمونه هاي تاريخي، اين نكته را با قوت تأييد مي كنند. كتاب حاضر با پرداختن به موضوع اسلام و خشونت، در فصل هاي زير سامان يافته است: چارچوب نظري بحث (كليات و مفاهيم)، خشونت و مدارا در منابع اسلامي، خشونت و تساهل از ديدگاه انديشمندان شيعي، سيره پيشوايان معصوم عليهم السلام و پيشنهادهاي برنامه اي.


شناسنامه

اسلام؛ خشونت يا صلابت كد: 1003 نويسنده: حسن تربتى نژاد ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما چاپ: نگارش نوبت چاپ: اول / 1385 شمارگان: 1200 بها: 9500 ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670 نمابر: 2915510 شابك: 8-052-514-964ISBN: 964-514-052-8

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب