/// حقوق مؤمنان از ديدگاه خاتم پيامبران صلي الله عليه و آله وسلم


تاریخ نشر دي1385
موضوع: نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

متن کتاب

چکیده

در اخلاق اجتماعي به طور مشخص از حقوق و تكاليفي بحث مي شود كه اهل ايمان نسبت به يكديگر دارند و موظفند كه در مقابل دوستان، همكاران، نزديكان و به طور كلي، مردم پيرامون خود، آنها را رعايت كنند. در اين كتاب، در پي بيان اين حقوق و تكاليف هستيم، ولي قبل از پرداختن به بيان يكايك اين حقوق و وظايف اجتماعي لازم است كه مختصري در مورد مباني اين حقوق و آنچه ما را در مقابل افراد اجتماع خود و ديگر هم نوعان، مسئول و متعهد مي سازد، صحبت كنيم؛ زيرا اين موضوع، ريشه و منشأ آن حقوق و تكاليف به شمار مي آيد و بدون توجه به آن، الزامي براي عمل به مسئوليت هاي اجتماعي وجود نخواهد داشت.


شناسنامه

حقوق مؤمنان از ديدگاه خاتم پيامبران صلى الله عليه و آله وسلم كد: 1074 نويسنده: ابراهيم شفيعى سروستانى ويراستار: محمدصادق دهقان ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما و مؤسسه فرهنگى موعود ليتوگرافى: چاپ: نوبت چاپ: اول / 1385 شمارگان: بها: تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.IR تلفن: 2915510 و 2910602-0251 نمابر: 2933892 شابك: 4-023-514-964ISBN: 964-514-023-4

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب