/// گونه شناسي رفتار پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله با زنان


تاریخ نشر بهمن1385
موضوع: نویسنده: ناهيد طيبي

متن کتاب

چکیده

در اين نوشتار، به گونه شناسي رفتار پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله با زنان خواهيم پرداخت و هر «گونه» را جداگانه بررسي خواهيم كرد و به كمك احاديث و روايات صدر اسلام و زمان حيات پيامبر افزون بر شواهد و مستندات، به زواياي كم رنگ و حاشيه اي گزارش ها نيز خواهيم پرداخت. «اسوه حسنه» بودن رسول خدا صلي الله عليه و آله و جايگاه والاي اين راهنماي بشر كه پايان بخش سلسله نبوت و كامل كننده رسالت است و همچنين ضرورت شناخت راهنمايان بشري و الگوگيري از آنان در ابعاد گوناگون، ضرورت اين پژوهش را مشخص مي كند. در حقيقت، نياز بشر به الگو در مراحل مختلف زندگي از يك سو و فلسفه وجودي راهنمايان بشر به ويژه رسول خاتم از سوي ديگر، پرداختن به مبحث گونه شناسي رفتاري پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله را ضروري مي سازد. آگاهي از چگونگي رفتار پيامبر با زنان و شناخت الگوي مناسب رفتاري و تبيين آن براي مردم، از اهداف اين پژوهش به شمار مي رود.


شناسنامه

گونه شناسى رفتار پيامبر اعظم با زنان صلى الله عليه و آله كد: نويسنده: ناهيد طيبى نام ويراستار: منيره ماشاءاللهى ناشر و تهيه كننده : مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما چاپ: نگارش نوبت چاپ: اول / 1386 شمارگان: 1500 بها: ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: - - -ISBN: - - -

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب