/// اهل بيت از نگاه پيامبر اعظم (ص)


تاریخ نشر فروردين1386
موضوع: دين شناسي نویسنده: محمدحسين رحيميان

متن کتاب

چکیده

... به راستي، انسان‏هاي برگزيده، چه كساني هستند؛ همان‏هايي كه بر خوان كرم و احسانشان هزاران حاتم متنعّمند؟ سيادت، بزرگواري، صداقت، عدل و دادگري و واژه‏هايي مانند آن، از آن چه كساني است؟ پاسخ اين پرسش و مانند آن، ما را با دنيايي از فضيلت‏ها آشنا مي‏سازد، مسير انديشه انسان را به سوي كمال و سعادت تغيير مي‏دهد، بينش وي را به جهان هستي به طور كلي دگرگون مي‏سازد و او را از ميان همه افراد بشري ـ كه امروزه با انديشه‏هاي گوناگون مادي و معنوي در كنار هم زندگي مي‏كنند و تعامل تنگاتنگي در ابراز عواطف، احساسات، افكار و تمايلات متفاوت دارند ـ متمايز مي‏سازد. نوشتاري كه پيش رو داريد، مي‏كوشد با تحقيق و بررسي دقيق در غني‏ترين و بهترين منابع، به اين پرسش‏ها پاسخ گويد تا راه‏كاري سازنده كه بشر همواره در آرزوي آن به سر مي‏برد، به دست آيد.


شناسنامه

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب