/// گنجينه 64 ـ 65


تاریخ نشر شهريور1386
موضوع: نویسنده: داود رجبي نيا

متن کتاب

چکیده

برخي از مطالب اين شماره عبارتند از: اهميت دست يابي به اتحاد و انسجام در جامعه،جلوه هاي اتحاد و انسجام در سيرة بزرگان،راه هاي دستيابي به اتحاد و انسجام( پرهيز از مجادله و عداوت با ديگران،وحدت كلمه و پرهيز از تفرقه،در صدد انكار ديگران بر نيامدن،رعايت انصاف در نزاع،دروغ مصلحتآميز بِهْ ز راست فتنه انگيز،منازعه نكردن در امر دنيا و ...)


شناسنامه

گنجينه شماره 64ـ 65 / تابستان 1386 مدير مسئول: داوود رجبى نيا پژوهشگر: احمد شاكرنژاد (با همكارى مهدى پژوم / سيدعباس ميردهقان) با تشكر از: سيدرضا باقريان موحد / محمدرضا نيكزاد و محمد شجاعى مجرى طرح: موسسه فرهنگى ـ دين پژوهى بشرى كد: 11200 صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا ليتوگرافى: زلال كوثر چاپ: نگارش قيمت: 9000 ريال دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه زيرزمين ـ تلفن 22014738 دور نگار: 22165443 پست الكترونيكى: Email: ganjineh@IRIB.COM

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب