/// حجاب و عفاف در سيما (آسيب‌ها و راهكارها)


تاریخ نشر مهر1386

متن کتاب

چکیده

در اين نوشتار بررسي مسئله حجاب و نقش تلويزيون (سيما) در اين زمينه مورد توجه است. به اين منظور ابتدا اهميت نقش رسانه هاي جمعي به ويژه تلويزيون و ضرورت پرداختن سيما به حجاب و عفاف بيان شده، سپس ضمن تبيين مفاهيم كليدي، جايگاه حجاب در فرهنگ اسلامي و تاريخچه ورود برهنگي به سينما، كاركردهاي سيما درخصوص حجاب و عفاف و نيز عملكرد سيما درباره حجاب و عفاف مورد بررسي قرار گرفته و در پايان راهكارهايي درباره فرهنگ سازي در زمينه حجاب و عفاف توسط سيما ارائه شده است.


شناسنامه

مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما / 1191 با همكارى امور زنان سازمان صدا و سيما پيشوايي، فريده، 1354 ـ حجاب و عفاف در سيما: آسيب‌ها و راهکارها/ فريده پيشوايي، مريم رضايي؛ [تهيه کننده]: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما . ـ ـ قم: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما؛ دفتر امور زنان و خانواده سازمان صدا وسيما، 1386. 66ص. ـ ـ (مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما؛ سري مسابقات ديني / 1191). 6500 ريال ISBN:978-964-514-077-7 فهرست‌نويسي بر اساس اطلاعات فيپا. کتابنامه: ص. [59] ـ 60؛ همچنين به صورت زيرنويس. 1.‌ حجاب. 2. حجاب ـ ـ تأثير. 3. عفت ـ ـ جنبه‌هاي مذهبي ـ ـ اسلام. الف. رضايي، مريم، 1353 ـ ب. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. ج. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. دفترامور زنان و خانواده سازمان صدا و سيما. د.عنوان. 3ح9پ/17/230BP 636/297 ـــــ حجاب و عفاف در سيما «آسيب‌ها و راه‌کارها» كد: 1191 ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما با همکاري دفتر امور زنان و خانواده سازمان صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ: زلال کوثر نوبت چاپ: اول / آبان 1386 شمارگان: 3500 بها: 6500 ريال ـــــــــــــــــــــــ حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب