/// نگاهي به حقوق زن در اسلام


تاریخ نشر آذر1386
موضوع: نویسنده: زهرا عظيمي

متن کتاب

چکیده

محور اصلي اين پژوهش، حقوق زن به عنوان همسر در خانواده است. پيش از ورود به بحث هاي اصلي و پس از تعريف حقوق، وضعيت زن در طول تاريخ و در برخي فرهنگ ها و تمدن ها بررسي شده است. در فصل دوم، به بررسي تفاوت هاي زن و مرد از نظر جسم و روح پرداخته ايم. فصل سوم، به حقوق زن در ازدواج اختصاص دارد و فصل چهارم، حقوق اقتصادي زن را بيان مي كند. فصل پنجم نيز به بيان حقوق زن در طلاق مي پردازد. در اين ميان، بايد دانست بالاتر و برتر از موارد حقوقي براي زن، سفارش هايي است كه در آيات و روايت هاي اسلامي درباره خوش رفتاري با زن وجود دارد. اسلام، زن را انيس و مونس مرد و شريك زندگي او مي داند و به مردان سفارش مي كند با احترام كامل با زنان رفتار كنند. در فصل ششم اين پژوهش به همين موضوع، پرداخته ايم. فصل هفتم و هشتم نيز به تبيين حقوق اجتماعي و سياسي زن و همراه با برنامه سازان مي پردازد.


شناسنامه

مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما / 1213 عظيمى، زهرا، 1357 ـ نگاهى به حقوق زن در اسلام / زهرا عظيمى؛ [تهيه كننده ]مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ـ ـ قم: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما، 1386. 158 ص. ـ ـ (مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما؛ 1213) 16000 ريال: ISBN 978-964-514-086-9 فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فيپا. كتابنامه: ص. [149] ـ 158؛ همچنين به صورت زيرنويس. 1. زنان در اسلام. 2. زنان ـ ـ وضع حقوقى و قوانين (فقه). 3. حقوق زن ـ ـ جنبه هاى مذهبى ـ ـ اسلام. الف. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ب. عنوان. 8 ن 6 ع /172/230 BP4831 / 297 نگاهى به حقوق زن در اسلام كد: 1213 نويسنده: زهرا عظيمى ويراستار: ذوالفقار ناصرى ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما چاپ: زلال كوثر نوبت چاپ: اول / آبان 1386 شمارگان: 2000 بها: 16000 ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670 نمابر: 2915510 شابك: 9-086-514-964-978ISBN: 978-964-514-086-9

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب