/// هنجارشكني در رسانه‌هاي جمعي


تاریخ نشر فروردين1388
موضوع: ارتباطات و رسانه نویسنده: علي آقاپور

متن کتاب

چکیده

تبديل مدل هاي سنتي ارتباط به مدل هاي جديد آن، پيامدهايي مثبت و منفي داشته است. تقويت پيامدهاي مثبت و كاستن از پيامدهاي منفي اين مدل ها و رسانه هايي كه از آنها براي اين گونه ارتباط ها استفاده مي شود، از دغدغه ها انديشمندان و صاحب نظراني است كه به سلامت فرد و جامعه اهميت مي دهند. يكي از حوزه هايي كه همواره در مباحث ارتباطات، روان شناسي و جامعه شناسي به آن توجه شده، مطالعه نسبت رسانه هاي نوين با ارزش ها و هنجارهاي جوامع است. اين موضوع در جامعه اسلامي ما، جايگاه بالاتر و اهميت بيشتري دارد؛ زيرا رسانه در اين جامعه، همچون دانشگاهي عمومي است و در تبيين، ترويج و تعميق آموزه هاي ديني و بالندگي فرهنگي، نقشي بسزا و مهم دارد. در اين نوشتار، نويسنده با بررسي آسيب شناسانه در رسانه ملي پيش و پس از انقلاب، كوشيده است پيامد هاي منفي بي توجهي يا كم توجهي برنامه سازان به ارزش ها و هنجار هاي جامعه را بازشناسي و معرفي كند تا مسئولان را نسبت به آن حساس تر سازد.


شناسنامه

هنجارشكني در رسانه‌هاي جمعي كد: نويسنده: علي آقاپور نام ويراستار: فاطمه شيخ زاده ناشر: دفتر عقل تهيه كننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما چاپ: زلال کوثر نوبت چاپ: / 1387 شمارگان: بها: ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: - - 96-964ISBN: 964-968 - -

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب