/// گنجينه 68 و 69 (تواضع و عزت نفس، تكبر و عجب از ديدگاه عالمان و عارفان مسلمان)


تاریخ نشر بهمن1386
موضوع: نویسنده: داود رجبي نيا

متن کتاب

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: مناجات،فصل اول: تواضع و عجب،فصل دوم:عزت نفس و تكبر


شناسنامه

زمستان 1386 كد: 1267 با آثارى از: امام محمد غزالى، ابومنصور اوزجندى، شيخ احمد جام، عبدالرحمن جامى، خواجه عبدالله انصارى، ضياءالدين نخشبى، فيض كاشانى، ملامهدى نراقى، ملااحمد نراقى زير نظر: داود رجبى نيا با همكارى: مؤسسه فرهنگى ـ دين پژوهى بشرى پژوهشگران: مهدى پژوم، روح الله بادكوبه، احمد شاكرنژاد حروف نگار: خديجه فراهانى صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا چاپ: نگارش دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه زيرزمين ـ تلفن 22014738 نمابر: 22164997 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب