/// آموزههاي سياسي قرآن


تاریخ نشر 1386
موضوع: نویسنده: ابوالحسن حسني جبل كندي

متن کتاب

چکیده

با ژرف نگري در معارف قرآن، آموزه هايي اساسي را در حوزه هاي فلسفه سياسي، علم سياست و فقه سياسي مي توان يافت. پردازش و طراحي نظام معرفت سياسي بر اساس قرآن كريم، به كار تخصصي و تفصيلي نياز دارد. در اين پژوهش تلاش شده است با بررسي اجمالي برخي آموزه هاي سياسي قرآن كريم، تصويري اجمالي از چنين نظامي ترسيم شود. در انتخاب اين آموزه ها دو نكته بيشتر مورد نظر بوده است: 1. اهميت آموزه در تعريف هويت سياسي انسان مسلمان؛ 2. اهميت آموزه در مسائل سياسي جهان و ايران در عصر حاضر. با اين حال، به دليل گستردگي موضوع، تقريبا هيچ يك از اين آموزه ها به قدر لازم و كافي تشريح نشده و برخي آموزه هاي بسيار مهم، مانند جهاد نيز حتي معرفي نگشته اند.


شناسنامه

آموزههای سیاسی قرآن کد: 1272 نويسنده: ابوالحسن حسنی ویراستار: منیزه ماشااللهی تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ناشر: دفتر عقل چاپ: زلال کوثر نوبت چاپ: اول / 1387 شمارگان: 1500 بهاء: 20000 ریال حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابک: 8-82-7808-964ISBN: 964-7808-82-8

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب