/// استعمار فرانو (رويارويي زرسالاران اقتدارطلب با اسلام )


تاریخ نشر ارديبهشت1387
موضوع: نویسنده: مريم حايك

متن کتاب

چکیده

«استعمار» از معدود واژههايي است كه همه ملتهاي محروم و ستمديده جهان از آن تعريفي مشترك دارند. «تصرف دولتي قوي در مملكتي ضعيف، غصب اموال و پاي‌مال كردن حقوق ملت ضعيف». در فصل اول اين كتاب كه پنج فصل دارد، پس از طرح موضوع پژوهش و اهميت آن، به تعريف مفاهيم كليدي به كار رفته در پژوهش، توضيح هدف، پرسشها، فرضيه، روش، پيشينه و كاربرد رسانهاي پژوهش پرداختهايم. در فصل دوم، برنامههاي كلي استعمار فرانو و در فصل سوم، تقابل استعمار فرانو با اسلام بررسي ميشود. فصل چهارم كتاب، به توضيح برنامههاي جوامع اسلامي در مقابله با استعمار فرانو پرداخته است. در فصل پنجم نيز با عنوان همراه با برنامهسازان، محورهاي مهم برنامهسازي در سازمان صدا و سيما براي مقابله با استعمار فرانو توضيح داده شده است.


شناسنامه

استعمار فرانو؛ رويارويي زرسالاران اقتدارطلب با اسلام كد: 1283 نويسنده: مريم حايك ويراستار: حبيب مقيمي تهيهكننده: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما نوبت چاپ: اول / 1387 شمارگان: 1400 بها: 11000 حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم, بلوار امين, مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: IRC@IRIB.ir Emial: تلفن: 291670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 ISBN: 978-964-2761-10-4شابك:

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب