/// ارمغان 5 - ويژه خداباوري


تاریخ نشر تير1387

متن کتاب

چکیده

برخي از مطالب اين شماره عبارتند از: فصل اول-كليات،فصل دوم-خداشناسي و خداباوري از ديدگاه آموزه هاي اسلامي،فصل سوم-خداشناسي و خداباوري و راه هاي تقويت آن،فصل چهارم -رهنمون(دست مايه ها)


شناسنامه

ارمغان مرداد 1387 شمسي رجب 1429 هـ . ق گاه‌نامه مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما (ويژه خداباوري) زير نظر: داود رجبي‌نيا به كوشش: فريده پيشوايي، مريم رضايي مشاور علمي: دكتر محمدحسن قدردان قراملكي، سيد جواد حسني با تشكر از خانم: انسيه علوي ويراستار: رقيه چاوشي

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب