/// نخبگان و انقلاب اسلامي


تاریخ نشر بهمن1387
موضوع: نویسنده: محمد حسين حسيني هرندي

متن کتاب

چکیده

مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما، با درنظر داشتن اهداف اساسي خويش، اين بار اثري با محوريت نقش تأثيرگذار نخبگان در انقلاب اسلامي فراهم آورده است. نويسنده در اين نوشتار، بر آن بوده است كه ضمن بررسي مفهوم نخبه و نخبه‌گرايي، ديدگاهي ديگر درباره انقلاب را موشكافي كند و اين حركت فراگير را اگرچه از يك زاويه خاص، اما با كندوكاوي فراخور تحسين، در اصول كلي مباني تئوريك انقلاب و مصداق‌هاي آن بررسي كند. با سپاس از تلاش‌هاي محققانه پژوهشگر ارجمند، جناب آقاي سيدمحمدحسين حسيني هرندي اميد است كه در آستانه سي‌امين سال پيروزي انقلاب اسلامي، برنامه‌ريزان و برنامه‌سازان صداوسيما از اين اثر به نيكي بهره برند.


شناسنامه

حسيني هرندي، محمد حسين، 1346 ـ نخبگان و انقلاب اسلامي / سيد محمدحسين حسيني هرندي؛ تهيه‌كننده مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما . ـ ـ قم: دفتر عقل، 1387 . ص. ـ ـ (مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما؛ ) 23000 ريال 978-964-2761-48-7 ISBN فهرست‌نويسي بر اساس اطلاعات فيپا. كتابنامه: ص . ]169[ ـ 171؛ همچنين به صورت زيرنويس. 1. نخبگان ـ ـ ايران. 2. ايران ـ ـ تاريخ ـ ـ انقلاب اسلامي، 1357 نخبگان ـ ـ تأثير. 3. جامعه شناسي تاريخي ـ ـ ايران. الف. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. ب. عنوان. 3 ن 5 ح / 213 HM 5520955/ 305 نخبگان و انقلاب اسلامي كد: 1395 نويسنده: سید محمدحسین حسینی هرندی ويراستار: محمدجواد حميديان ناشر و تهيهكننده: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما نوبت چاپ: 1387 شمارگان: بها: ريال نشاني: قم, بلوار امين, مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: IRC@IRIB.ir Emial: تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 شابك: 7-48-2761-964- 978 / ISBN: 978-964-2761-48-7

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب