/// ساخت ايران؛ رسانه ملي و خريد كالاي ايراني


تاریخ نشر ارديبهشت1397
موضوع: نویسنده: گروهي

متن کتاب

چکیده

مقام معظم رهبري طبق يك سنت حسنه با توجه به ضرورت‏هاي موجود وشرايط سياسي واقتصادي واجتماعي وهمين‏طور ترفند‏ها وتوطئه‏هاي دشمنانبراي هر سال نام وشعارخاصيبرمي‏گزينند اين كار از جهاتي حائز اهميت است.رهبر فرزانه خود دراين باره مي‏فرمايند:... شعار سال با دو منظور مطرح مي‏شود: يكي جهت دادن به سياست‏هاي اجرائي و عملكرد مسئولين دولتي و مسئولين حكومتي است، يكي توجيه افكار عمومي است؛ يعني افكار عمومي توجّه پيدا كنند به اينكه چه مسئله‌اي امروز براي كشور مهم است؛براين اساس نام حمايت از كالاي ايرانيرا براي سال 1397 انتخاب مي‏فرمايند ودرتوضيح آن مي‏افزايند:... امروز براي كشور مسئله‌ي كالاي ايراني يك مسئله‌ي مهمّي است.... شعار امسال، هم خطاب به مسئولين است، هم خطاب به مردم است. شعار امسال حمايت از كالاي ايراني است. كالاي ايراني يعني محصول نهايي كار و سرمايه و فعّاليّت اقتصادي و ذهن و ابتكار و همه‌چيز. سرمايه‌گذار با سرمايه‌ي خود، كارگر با كار خود، طرّاح با ذهن خود و با دانش خود، اينها همه تلاش مي‏كنند و محصول [كار آنها] ميشود كالاي ايراني. بنابراين چيز باعظمتي است، چيز بسيار مهمّي است؛ اين را بايستي حمايت كرد. در حمايت از اين كالاي ايراني ـكه محصول تلاش فعّالان اقتصادي و فعّالان كارگري و سرمايه‌گذاران و برنامه‌ريزان و طرّاحان و مانند اينها استـ هم مردم نقش دارند به‌عنوان توليد‌كننده‌كالاي ايراني، هم مردم نقش دارند به‌عنوان مصرف‌كننده‌ كالاي ايراني؛ هم بايد توليد كنند، هم بايد مصرف كنند؛ هم بايد در توليد تلاش كنند... در اين باره مسئوليت‏هاي چندي متوجه رسانه ملي است كه ازجمله آنهاست: تبيين ابعاد مختلف موضوع اصول ومبانيوراه وروش‏هاي تحقق آن وظايف مسئولين ومردم پي‏گيري فعاليت قواي سه گانه ارائه گزارش ازعملكردها و... بر اين اساس يكي از كارهاي ضروري در انواع فعاليت‏هاي دست‏اندركاران رسانه ملي به ويژهبرنامه‏سازانتبيين مباني حمايت از كالاي ايراني در آيات و روايات، سيره معصومين:، علما، راهبردهاي رسانه ملي و... است.اداره كل پژوهش‏هاي اسلامي رسانه با هدف ياري رساندن به برنامه‏سازان اين مجموعه را تقديم مي‏كند.


شناسنامه

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب