/// ارمغان 6 - ويژه معاد باوري


تاریخ نشر مرداد1388

متن کتاب

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: فصل اول: معادباوري، مفهوم، ضرورت، تاريخچه،فصل دوم: آثار معادباوري در زندگي انسان،فصل سوم: دلايل و پي‌آمدهاي غفلت از معاد،فصل چهارم: راهكارهاي تثبيت معادباوري و ...


شناسنامه

گاه‌نامه مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما (ويژه معادباوري) تیر 1388 شمسي / رجب 1430 هـ . ق / کد: 1456 مديرمسئول: داود رجبي‌نيا سردبیران: فريده پيشوايي، مريم رضايي مشاور علمي: حسن ابراهیم‌زاده با تشكر از آقایان: ابراهیم شفیعی سروستانی، عباس معلمی، محمد سلیمی، سید حمید میرخندان، ‌علی حائری و حمید رحمانی ويراستار: منیره ماشاءاللهی حروف‌نگاران: سمیه مرادی ـ ‌زهرا برغمدی نسخه‌پردازان: زهره احمدی ـ اعظم خوشگفتار طراح جلد: حمید حاجی‌رمضانعلی صفحه‌آرا: اکرم سادات بنی‌زهرا بهاء: 23000 ریال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997ـ Email: info@irc.ir www.irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب