/// ارمغان 8 - ويژه اصلاح الگوي مصرف


تاریخ نشر فروردين1388

متن کتاب

چکیده

پاييز سال 1388 ___________________________ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1- فصل اول: چيستي، ضرورت و اهميت الگوي مصرف 2- فصل دوم: نگاهي به تاريخچه مصرف گرايي در ايران 3- فصل سوم: بر لبه پرتگاه مصرف گرايي 4- فصل چهارم: چرا مصرف گرا شديم؟!(بررسي علل مصرف گرايي) 5- فصل پنجم: پي آمدهاي مصرف زدگي 6- فصل ششم: بايد ها و نبايد هاي مصرف 7- فصل هفتم: آب، نان، انرژي 8- فصل هشتم: اصلاح الگوي مصرف، مأموريتي همگاني


شناسنامه

گاهنامه مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ويژه اصلاح الگوي مصرف پاييز 1388شمسي / کد: 1487 مديرمسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: فريده پيشوايي و مريم رضايي نويسندگان خانم‌ها: مريم اسماعيلي، نعيمه ابراهيمي، زهرا احمدي، طاهره براتي‌نيا، فرزانه پولادوند، معصومه حميدنيا، مرضيه رضاييان، زهرا صحافي‌زاده، مريم طباطبايي ندوشن، سميه علي‌عسگري، فاطمه متقي‌زاده، حکيمه مهديان و آقاي مهدي صبوحي با تشکر از آقايان: محمدحسن مظهري، علي حائري و حميد رحماني ويراستار: منيره ماشاءاللهي نسخه‌پردازان: معصومه باقري ـ جنان طاهريان طراح جلد: حميد حاجي‌رمضانعلي صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا بهاء: 30000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 www.irc.ir- Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب