/// رويكردهاي انتقادي در فيلم: نقد مؤلف


تاریخ نشر 1388

متن کتاب

چکیده

براي نقد فيلم و نقد هنري به طور عام روش‌هاي انتقادي‌اي وجود دارد. اين روش‌ها گاه انحصاري بودن و نفي ديگر روش‌ها را ندارند يا نبايد داشته باشند و براي همين قابل جمع با ديگر روش‌ها هستند. از همين رو مي‌توان از ‌آنها به عنوان «رويكرد» ياد كرد؛ رويكردهايي كه بر اساس علاقه و حيطه موردنظر خود به نقد فيلم مي‌پردازند و زوايايي از فيلم را روشن و نقد مي‌كنند. رويكردهاي انتقادي بر مباني نظري‌اي تكيه دارند. اين مباني ماهيتاً بيشتر از مقوله فلسفه هنر و مباحث زيبايي‌شناسي هستند و گاه حتي سر از مباحث فلسفي (محض) درمي‌آورند. اينجاست كه مباحث انتقادي به عنوان نظريه مطرح مي‌شوند و نظريه‌هاي انتقادي شكل مي‌گيرند. دومين كتاب از رويكردهاي انتقادي در فيلم به «نقد مؤلف» اختصاص يافته است. موضوع مؤلف در فيلم بحثي دامنه‌دار و با سابقه است و به نقد مؤلف به‌عنوان يك رويكرد خلاصه نمي‌شود. به همين دليل در اين كتاب به بحث‌هايي كه با موضوع تأليف ارتباط دارد نيز پرداخته شده است. در فصل اول با توجه به متون ترجمه شده موجود در اين باره سعي شده است نگاهي تاريخي به بحث صورت گيرد و اهم ديدگاه‌ها مطرح شوند. در فصل دوم از امكانات و محدوديت‌هاي نقد مؤلف بحث شده و به مباحث مرتبط با بحث تأليف نيز اشاره شده و از مباني زيبايي‌شناختي و فلسفي آنها سخن به ميان آمده است.


شناسنامه

سرشناسه: حياتي، وحيد، ۱۳۵۸- عنوان و نام پديدآور: رويكردهاي انتقادي در فيلم: نقد مولف/ وحيد حياتي، سيدحميد مشكات؛ تهيه كننده مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. مشخصات نشر: قم: دفتر عقل ‫، ۱۳۸۸.‮‬ مشخصات ظاهري: 100 ص. ـ ـ (مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما؛ 1525) شابك: 978-600-5563-38-2 وضعيت فهرست نويسي: فيپا يادداشت: كتابنامه: ص. [97] - 100. موضوع: نقد سينمايي شناسه افزوده: مشكات، سيدحميد، ۱۳۴۱- شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش‌هاي اسلامي رده بندي كنگره: ‫‬‮1388 9ر86ح/1995‭ PN رده بندي ديويي: 43015/791 شماره كتابشناسي ملي: 1896981 رويكردي انتقادي در فيلم: نقد مؤلف كد: 1525 نويسندگان: وحيد حياتي و سيدحميد مشكات ويراستار: محمدصادق دهقان تهيهكننده: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما ناشر: دفتر عقل چاپ: زلال كوثر نوبت چاپ: اول / 1388 شمارگان: 1200 بها: 15000 ريال نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 info@irc.ir www.irc.ir شابك: 2-38-5563-600-978/ ISBN: 978-600-5563-38-2

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب