/// سيره پيامبر اكرم (ص) و امام علي (ع) در برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي


تاریخ نشر 1388
موضوع: نویسنده: زينب طيبي

متن کتاب

چکیده

در آموزه هاي اجتماعي اسلام آمده است كه انسان ها در پرتو آرامش و امنيت اخلاقي، رواني و اجتماعي مي توانند مسير سعادت و كمال را بدون هيچ دغدغه و مانعي بپيمايند و به قله هاي سعادت دست يابند. دين مبين اسلام براي خودسازي فرد و حفظ سلامت جامعه دستورهاي وسيعي عرضه كرده است تا مسلمانان به مدينه فاضله برسند. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، حاكميت دين در همه شئون زندگي فردي و اجتماعي مردم ايران تجلي يافت؛ زيرا يكي از بزرگ ترين اهداف، نظام اسلامي، حركت به سوي ايجاد جامعه مطلوب دين بوده و هست. بديهي است رسيدن به اين هدف بزرگ دشواري ها و مشكلاتي دارد كه بخشي از آن در حوزه نظريه پردازي و بخش مهم تر آن در حوزه اجرايي و عملي كردن چنين نظامي است. به يقين، رسيدن به الگويي كه سابقه پيشين نداشته است، آن هم در جامعه و دنياي امروز كه تعاملات و روابط به صورت پيچيده اي درآمده است، كاري است بسيار مشكل. با اين حال، بر اساس آموزه هاي وحياني، رسيدن به چنين جامعه اي، هدف نهايي دين و انبياي الهي بوده است. نظام اسلامي نيز براي فراهم كردن زمينه هاي ايجاد چنين جامعه اي بايد تدبيرهاي لازم را در حوزه نظريه عمليات و اجرا بينديشد. با اين وصف، يكي از وظايف مهم دستگاه هاي پژوهشي و علمي كشور، استخراج مباحث نظري مربوط به ابعاد اجتماعي حكومت داري اسلامي، پارادايم سازي، مدل سازي و تبيين كاربردي آنها براي بهره گيري از حوزه عمل و اجراست كه اگر اين امر مهم محقق شود، نيمي از اين راه دشوار پيموده شده است.


شناسنامه

عنوان ونام پديد آورنده:سيره پيامبر اكرم (ص) و امام علي (ع) در برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي/زينب طيبي

كد:1570

آذرماه 1389

تهيه كننده و ناشر:مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب