/// محيط زيست در اسلام


تاریخ نشر آبان1389
موضوع: جامعه شناسي و مطالعات فرهنگي نویسنده: عسگري اسلامپور كريمي

متن کتاب

چکیده

اين اثر، پژوهشي است درباره «اسلام و محيط زيست» كه در شش فصل تنظيم شده است: فصل اول در بيان كليات است. در اين فصل، ضرورت بحث از محيط ‌زيست، بحران محيط‌ زيست در جهان امروز، مفهوم محيط‌ زيست و انواع آن بيان خواهد شد. در فصل دوم، ضمن برشمردن جلوه‌هاي مهم محيط زيست، از اهميت اسلام و محيط زيست بحث مي‌شود. فصل سوم درباره تأثير محيط ‌زيست سالم بر موجودات، اعم از انسان و حيوان بحث مي‌كند. در فصل چهارم از عوامل آلودگي و تخريب محيط زيست بحث مي‌شود. البته مبناي تمام اين بحث‌ها، ديدگاه اسلام است. فصل پنجم درباره حفاظت از محيط زيست، نقش دين در سلامت محيط زيست، پرورش اخلاق زيست‌محيطي و بيان راهكارهاي حفاظت از محيط زيست، سخن مي‌گويد. فصل ششم با عنوان همراه با برنامه‌سازان به نقش صدا و سيما در فرهنگ‌سازي حفاظت و بهره‌گيري از «محيط زيست»؛ راهكارهاي پرداختن به موضوع «محيط زيست» در صدا و سيما و بيان برخي موضوع‌هاي مفيد براي برنامه‌سازي مي‌پردازد.


شناسنامه

عنوان و نام پديد آورنده:محيط زيست در اسلام/عسگري اسلام پور

كد:1639

آبان ماه 1389

تهيه كننده و ناشر:مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب