/// بازشناسي رسانه‌هاي جمعي با رويكرد سواد رسانه‌اي


تاریخ نشر تير1391
موضوع: نویسنده: جيمز پاتر

متن کتاب

چکیده

مردمان ساكن دنياي جديد در دهه هاي اخير با پديده فراگير شدن رسانه هاي جمعي و پيشرفت فن آوري هاي نوين ارتباطي در جامعه مواجه شده اند، پديده اي كه توانسته قسمت اعظمي از زندگي روزانه آنها را دربرگرفته و مهمترين كانال ارتباطي آنها با جهان پيرامون باشد. اين پديده به تمامي حوزه هاي خصوصي و عمومي زندگي آنها اعم از اخلاقي، ديني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي نفوذ پيدا كرده است. سواد رسانه اي يكي از مهم ترين مولفه هايي است كه در سياست گذاري هاي رسانه اي و ارتباطي در نيم قرن اخير توسط كشورهاي مختلف جهت تحقيق، تحليل، آموزش و آگاهي از اثرات رسانه ها بر روي اقشار مختلف جامعه به كار رفته است. سواد رسانه اي مفهومي است چند وجهي كه ارتقاي آن در بين افراد جامعه مي تواند جامعه را از حالت تدافعي خارج و در موقعيتي برتر قرار دهد.


شناسنامه

مترجمان: امير يزديان، منا نادعلي و پيام آزادي بازشناسي رسانه‌‌هاي جمعي با رويکرد سواد رسانه‌اي كد: 1654 مترجمان: امير يزديان، منا نادعلي و پيام آزادي ناشر و تهيهكننده: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار: 2915510 info@irc.ir www.irc.ir شابك: 2 ـ 241 ـ 514 ـ 964 ـ 978 / 241-2ـ514ـ964 ـ978 ISBN:

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب