/// غرب از رويا تا واقعيت(3)  تكنولوژي و چالش‌هاي فرارو


تاریخ نشر 1389
موضوع: نویسنده: داود رجبي نيا

متن کتاب

چکیده

«غرب از رؤيا تا واقعيت» عنوان مجموعه پيش رو است كه قصد دارد با استناد به منابع غربي و بهره گيري از قلم و بيان انديشمندان غربي و پرورش يافتگان همان مكتب، آن روي سكه فرهنگ و تمدن غرب را نقد و بررسي كند. همچنين مي كوشد تا سياست هاي حاكم بر نظام كشورهاي غربي همچون امريكا و انگليس و نيز اسراييل را نشان دهد. امروزه كمتر عرصه اي را مي توان يافت كه به گونه اي از انگاره هاي فكري و فلسفي و فرآورده هاي تمدن غرب اثر نپذيرفته باشد. با اين كه آثار مثبت تمدن غرب را نمي توان يك سره نفي كرد، به نظر مي رسد بازخواني آثار و پژوهش هاي انتقادي محققان غربي در زمينه هاي گوناگون، براي آشنايي بيشتر مخاطبان فرهيخته در حوزه غرب شناسي بسيار راه گشا باشد. مباحث اين مجموعه، برگزيده و فشرده اي از مقاله هاي ترجمه شده در نشريه «سياحت غرب» مركز پژوهش هاي اسلامي صداوسيما است. عنوان هاي هفت جلدي پيش رو عبارتند از: 1. رسانه سلطه، سلطه رسانه (تبليغات رسانه در خدمت سياست امريكا)؛ 2. جنگ نرم رسانه اي (تهاجم بر ضد اسلام و ايران)؛ 3. تكنولوژي و چالش هاي فرارو؛ 4. قاب جادو (آسيب هاي اينترنت و تلويزيون در غرب)؛ 5. معماران امپراتور (چه كسي بر امريكا حكومت مي كند؟)؛ 6. امريكا، محور شرارت؛ 7. استعمار مدرن (جهاني شدن يا جهاني سازي؛ آثار و پي آمدها). آنچه در اين مجلد آمده اين است كه يكي از گرفتاري هاي بشر امروزي، دگرگوني هاي فني و تكنولوژيك است كه با سرعت فزاينده اي شكل مي گيرد.


شناسنامه

غرب از رويا تا واقعيت(3) تکنولوژي و چالش‌هاي فرارو ناظر: داوود رجبي‌نيا تدوين: مريم رضايي و فريده پيشوايي ناشر: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا وسيما مشاور: عباس معلمي ويراستار: محمدصادق دهقان صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا چاپ: نوبت چاپ: شمارگان: بهاء: حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش¬هاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 info@irc.ir www.irc.ir شابک دوره: 5-155-514-964-978 / ISBN: 978-964-514-155-5 شابک: 2-139-514-964-978 / ISBN: 978-964-514-139-2

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب