/// راهبرد رسانه (3) رسانه ملي و جهاد اقتصادي


تاریخ نشر ارديبهشت1390
موضوع: نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

متن کتاب

چکیده

راهبرد رسانه عنوان مجموعه كتابها‌يي است كه در آنها مهم‌ترين موضوع‌هاي مورد نياز رسانه ملي از نگاه راهبردي بررسي و حاصل ديدگاه‌هاي كارشناسي در قالب راهبردها و سياست‌هاي اجرايي به مديران و برنامه‌سازان اين رسانه ارائه مي‌شود. در سومين جلد از اين مجموعه، مهم‌ترين راهبردها و سياست‌هايي كه شايسته است رسانه ملي در جهت تحقق هر چه بهتر اهداف مورد نظر مقام معظم رهبري در نام‌گذاري سال 1390 به سال جهاد اقتصادي به آنها توجه كند، بررسي شده است.


شناسنامه

نويسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني ويراستار: محمدصادق دهقان تهيه كننده و ناشر: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما نوبت چاپ: اول / فروردين 1390 شمارگان: 1000 چاپخانه: زلال کوثر بها: 6000 ريال

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب