/// فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه (2)


تاریخ نشر آبان1390
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

پاييز 1390 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. فرهنگ‌پذيري ديني و رسانه / فاطمه امين‌پور 2. رسانه و راه‌هاي مقابله با گسترش الگوهاي ضد فرهنگي/ طاهره عطوفي كاشاني 3. نقش رسانه در مناسبات جهاني‌سازي و بحران هويت جوانان/ مهديه نامدار 4. بررسي مصرف رسانه‌اي و هويت دانش‌آموزان / كارولين دوور، برگردان: امير يزديان 5. براي ندا؛ منادي تغيير سبك زندگي در ايران / ماينو توبريدي و كاراهيون، برگردان: منا نادعلي 6. نگاهي به مؤلفه‌هاي هويت اسلامي - ايراني از ديدگاه شاهنامه / سيدمحمد طاهري


شناسنامه

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب