/// شادي و رسانه(مباني، آسيب‌ها و راهكارها)


تاریخ نشر فروردين1390
موضوع: نویسنده: مجيد خبازي

متن کتاب

چکیده

شادي و نشاط، از جمله حالت‌هاي فراگير شخصيت انسان است كه بر نگرشها، باورها، احساسات و رفتار او تأثير بسيار شگرفي ميگذارد و مي‌تواند همه جنبههاي شخصيت او را در حال و آينده، دستخوش تغيير و تحول كند. افزون بر اين، بر اساس نگرشي كه در اين نوشته از آن سخن خواهيم گفت، اين عنصر حتي ميتواند بر حيات اخروي انسان نيز تأثير مثبت يا منفي بسياري داشته باشد. اكنون كه شادي و نشاط ـ عنصري كه در ادبيات ديني و ملي ما جايگاه برجسته‌اي دارد ـ از فراموش‌شده¬ترين عناصر و مفاهيم فرهنگي ماست، رسانه ملي بايد به ‌چنين مفاهيمي روي خوش نشان دهد و حتي گاه فراتر از وظايف خود عمل كند؛ زيرا رشد و تعالي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه¬اي كه سرشار از نگراني¬هاي خودساخته بشري است، امكان ندارد. مگر آنكه به درجه‌اي از آرامش رواني، شادي و نشاط فردي و اجتماعي برسد. تلاش نويسنده در اين نوشته كه در مجموعه رسانه ملي و از سر دغدغه و نياز رنگ تحقق مي¬گيرد، كوچك¬ترين گامي است كه مي¬تواند تنها به طرح موضوع و چارچوب¬هاي لازم براي ادامه آن تا توليد نظريه¬هاي دقيق، عميق و مؤثر علمي و همچنين دست‌يابي به مدل¬هاي شادي اجتماعي در يك رسانه فراگير كمك كند.


شناسنامه

نويسنده: مجيد خبازي تهيه‌کننده و ناشر: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ويراستار: فاطمه شيخ‌زاده صفحه‌آرا: سميه مرادي طراح جلد: حميد حاج‌رمضانعلي نوبت چاپ: اول / 1390 نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش¬هاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 info@irc.ir www.irc.ir شابک: 2-225-514-964-978 / ISBN: 978-964-514-225-2

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب