/// فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه (6)


تاریخ نشر مهر1391
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

در اين شماره ميخوانيم:بررسي اصول تربيتي اسلام در زمينه كار و توليد در جوانان؛سبك زندگي ديني و نقش آن در كار و توليد جوانان؛كاركردهاي اجتماعي-اقتصادي توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني با رويكرد جوانان؛رويكردي نظري به تأثيرات شبكه هاي اجتماعي بر توليد ملي و اشتغال در ميان جوانان؛ آسيب شناسي فرهنگي فن آوري مدرن در حوزه كار و توليد جوانان. ف


شناسنامه

كد: 1814/ تابستان 1391 دوره جديد، شماره ششم، (پياپي 133) ويژه: جوان، رسانه، توليد ملي مدير مسئول: مريم رضايي سردبير: فريده پيشوايي ويراستار: ابوذر هدايتي حروف‌نگاران: ندا فرحناک ـ سميه گلفشان صفحه‌آرا: اکرم سادات بنيزهرا نسخه‌پردازان: جنان طاهريان ـ معصومه باقري بها: 45000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11- 2915510ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2928730 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 www.irc.ir- Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب