/// فصلنامه رسانه و خانواده 3 (پياپي 39)


تاریخ نشر مرداد1391
موضوع: نویسنده: احمد طوبايي

متن کتاب

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: ميزگرد بازنمايي خانواده مطلوب در رسانه:نقش پدر،نقش شبكه هاي ماهواره اي در ايجاد چالش هاي فرهنگي و فروپاشي خانواده در ايران،رسالت خانواده و رسانه در پرورش فرزندان كارآفرين،گزارش تحقيق رسانه و خانواده و ...


شناسنامه

فصلنامه علمي ـ تخصصي سال اول ـ شماره سوم ـ کد: 1864 ـ تابستان1391 صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا وسيما مدير مسئول: حسين گودرزي سردبير: عليرضا پويا مدير اجرايي: حميد رحماني دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11ـ 2915510ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2928732 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 www.irc.irـ Email: mfj@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب