/// فصلنامه رسانه و خانواده 4 (پياپي 40)


تاریخ نشر اسفند1391
موضوع: نویسنده: احمد طوبايي

متن کتاب

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: ميزگرد بازنمايي خانواده مطلوب در رسانه: ازدواج،آسيب شناسي فرهنگي فن آوري هاي مدرن در خانواده و نقش رسانه هاي جمعي،خانواده،شكاف نسلي و رسانه ها،رسانه ها و خانواده 1،رسانه و خانواده در آيينه تحقيقات و ...


شناسنامه

فصلنامه علمي ـ تخصصي سال اول ـ شماره چهارم ـ کد: 1885 ـ پاييز1391 صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا وسيما مدير مسئول: حسين گودرزي سردبير: عليرضا پويا مدير اجرايي: حميد رحماني دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 2915510ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2928732 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 www.irc.ir ـ Email: mfj@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب