/// سبك زندگي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي (با رويكرد رسانه‌اي)


تاریخ نشر ارديبهشت1392
موضوع: نویسنده: حميد فاضل قانع

متن کتاب

چکیده

در حوزه مطالعات فرهنگي، سبك زندگي مجموعه رفتارها و الگوهاي كنش‌ هر فرد است كه به ابعاد هنجاري و معنايي زندگي اجتماعي نظر داشته باشد. طبيعي است بر اساس چنين رويكردي، سبك زندگي افزون بر اينكه بر ماهيت و محتواي خاص تعاملات و كنشهاي اشخاص در هر جامعه دلالت دارد و بيانگر اغراض، نيات، معاني و تفسيرهاي فرد در جريان عمل روزمره و زندگي روزانه است، نشاندهنده كمّ و كيف نظام باورها و ارزش‌هاي افراد نيز خواهد بود. بدين ترتيب، از سبك زندگي، مجموعهاي از الگوها و عناصر رفتاري نظاممند و مرتبط اراده ميشود كه يك كل متمايز از كلهاي ديگر را پديد ميآورد. البته چنين برداشتي از مفهوم سبك زندگي افزون بر اينكه پشتيباني آخرين و جديدترين ديدگاههاي صاحبنظران اين عرصه را به همراه دارد، از قابليت خوبي براي بومي‌سازي مفهوم سبك زندگي بر اساس اقتضائات جامعه ايراني ـ اسلامي برخوردار است. مسئله مهم در رسانه ملي براي كاوش و پژوهش درباره سبك زندگي آن است كه يكي از الگوهاي مهم در سبك زندگي كه آموزههاي اسلامي نيز به آن توجه ويژه دارند، چگونگي ترويج و تبليغ مجموعهاي از الگوهاي زندگي به منظور پذيرش بهتر و گستردهتر اجتماعي است. در آموزههاي دين مبين اسلام همواره بر اين نكته تبليغي تأكيد ويژهاي شده است كه مخاطب، هماهنگي آموزههاي ديني را با نيازها و فطرت خود به درستي درك كند. طبيعي است در پي فراهم آمدن چنين درك و برداشتي، مخاطب به آساني اين آموزهها را مي‌پذيرد و الگوهاي پيشنهادي را در مسير زندگي خود به كار خواهد گرفت. در اين راستا، اگر رسانههاي عمومي جامعه اسلامي به عنوان يكي از گذرگاه‌هاي مهم تبليغ و ترويج الگوهاي رفتاري، قصد داشته باشند براي انسان امروز، الگويي از سبك زندگي ديني ترسيم كنند و آن را در سطحي فراگير نهادينه سازند، بايد بكوشند با تصرف حس زيبايي‌شناسي مخاطب، سازگاري آموزههاي اصيل ديني و الگوهاي رفتاري برآمده از اين آموزهها را با فطرت انساني تبيين و آشكار كنند. اهميت اين نكته زماني چند برابر ميشود كه متوجه باشيم سبك زندگي، صرفاً بحثي كتابخانه‌اي يا آرشيوي نيست، بلكه مي‌خواهد در همه جاي زندگي فردي و اجتماعي انسانها حضوري پيوسته و پررنگ داشته باشد. پس نميتوان همه چيز آن را در قالب قانون‌، بخش‌نامه و ‌دستور‌العمل ارائه كرد. بر اين اساس، بسياري از جنبه‌هاي آن نيازمند ضمانت اجراي دروني است و بخشهاي مهمي از آن بايد با تبليغ هميشگي و اقبال عمومي به صورت هنجارهاي اجتماعي درآيد. در اين مرحله، نقش رسانههاي همگاني، به ويژه رسانه ملي به عنوان نهادي مهم در جامعه‏پذيري افراد، كاملاً پررنگ است تا به كمك ابزارهاي ديداري و شنيداري خود، از ظرفيتهاي گسترده زيبايي‌شناختي و هنري براي ترويج و تثبيت سبك زندگي اسلامي بهره برد.


شناسنامه

سرشناسه: فاضل ‌قانع، حميد، ‏‫۱۳۵۳‬‬
‏عنوان و نام پديدآور: سبك زندگي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي( با رويكرد رسانه‌اي)/ حميد فاضل‌قانع.
‏مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش‌هاي اسلامي، ‏‫۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهري: 246ص.‬
‏شابك: ‬‬:‭978-964-514-275-7‬
‏وضعيت فهرست نويسي: فيپا
‏موضوع: شيوه زندگي -- جنبه‌هاي مذهبي -- اسلام
‏موضوع: زندگي -- جنبه‌هاي مذهبي -- اسلام
‏شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش‌هاي اسلامي
‏رده بندي كنگره: ‏‫‬ 1392 2س2ف/258‭BP
‏رده بندي ديويي: ‏‫‬‭۲۹۷/۷۲
‏شماره كتابشناسي ملي: ‭ ۳۱۱۲۹۱۹‬
سبك زندگي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي (با رويكرد رسانه‌اي) (كد:1902) نويسنده: حميد فاضل قانع تهيه‏ كننده و ناشر: مركز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما  ويراستار ناظر: محمدصادق دهقان ويراستار: محمود سوري طراح جلد: محمدجواد حق‌پرست صفحه‌آرا: فاطمه جهانگير حروف‌نگاران: حسنيه باقري‌ و مرضيه معارف‌وند
نوبت چاپ: اول / 1392 نمونه‌خوانان: جنان طاهريان و معصومه باقري
بازخوان: مرضيه علاقه‌بند شمارگان: 1200 نسخه بها: 74000 ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است.© نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما
تلفن: 2915511 ـ 0251 دورنگار: 2915510

تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997

دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106

info@irc.ir

www.irc.ir
شابك: 7ـ275ـ514ـ964ـ978 ISBN: 978-964-514-275-7

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب