/// فصلنامه رسانه و خانواده 6 (پياپي 42)


تاریخ نشر شهريور1392
موضوع: نویسنده: احمد طوبايي

متن کتاب

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر: ميزگرد بازنمايي كاركردهاي خانواده مطلوب در رسانه: تحكيم خانواده،بازنمايي اقتصاد خانواده در برنامه‌هاي صدا و سيما،رسانه ملي و روابط همسران؛ مهارت حل تعارض،تاثير رسانه‌هاي اجتماعي بر كودكان، نوجوانان و نقش خانواده‌ها،زن و رسانه در آيينه پايان‌نامه‌ها و ...


شناسنامه

فصلنامه علمي ـ تخصصي سال دوم ـ شماره ششم ـ کد: 1935 ـ بهار 1392 صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا وسيما مدير مسئول: حسين گودرزي سردبير: عليرضا پويا مدير اجرايي: حميد رحماني دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ 025 نمابر: 32915510 تلفن تحريريه مجله: 32928732 ـ 025 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 www.irc.ir ـ Email: mfj@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب