/// فصل‌نامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه (11)


تاریخ نشر مهر1392
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر: تأثير رسانه‌هاي جديد در هويت ديني جوانان با تأكيد بر نقش رسانه ملي، جوان، رسانه و هويت ديني؛ موانع و راهكارها در گفت‌وگو با انديشمندان حوزه دين و ارتباطات، بررسي ارتباط بين جامعه‌پذيري ديني جوانان و تلويزيون، جايگاه هويت ديني در سياست‌هاي حوزه جوان رسانه ملي؛مورد مطالعه سياست‌هاي اجرايي سند افق رسانه، مروري بر پژوهش «نقش رسانه‌ها در ساختن هويت ديني نوجوانان امريكايي»


شناسنامه

دوره جديد، شماره يازدهم (پياپي 138)، کد: 1959، پاييز 1392 ويژه: جوان، رسانه و هويت ديني صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: مريم رضايي سردبير: فريده پيشوايي ويراستار: ابوذر هدايتي صفحه‌آرا: سميه مرادي طراح جلد: مسعود نجابتي بها: 50000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510ـ025 نمابر: 32915510 تلفن تحريريه مجله: 32928730 ـ 025 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 www.irc.ir ـ info@irc.ir پست‌الکترونيکي فصل‌نامه: javan@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب