/// آشنايي با كارشناسان مهدويت (ويژه برنامه‌سازان رسانه ملي)


تاریخ نشر تير1393

متن کتاب

چکیده

سال 1393 هجري شمسي با تدبير مقام معظم رهبري، سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» نام گرفت. گذشته از ارتباط ميان اقتصاد و فرهنگ، نقش بيبديل فرهنگ ديني در پيشرفت جامعه اسلامي و مصونماندن آن از آسيبهاي دروني و بيروني، بر كسي پوشيده نيست. يكي از جنبههاي مهم فرهنگ ديني كه قدمتي همپاي ظهور اسلام، بلكه ظهور اديان الهي دارد، فرهنگ مهدويت است. فرهنگ مهدويت، مجموعهاي از نگرش‌ها، ارزشها، هنجارها، رسوم، سنّتها و شعائري است كه حول اعتقاد به آموزه مهدويت شكل ميگيرد. البته اين فرهنگ در طول تاريخ گاه دستخوش انحرافاتي هم شده است. منتها فرهنگ اصيل مهدويت، به خواست الهي و همّت عالمان و بيدارگران وارسته، در طول تاريخ حفظ و از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است. از طرف ديگر با توجه به ظهور رسانههاي مدرن در سالهاي اخير بهويژه همگانيترينِ آنها؛ يعني تلويزيون و راديو، نميتوان نقش بي‌بديل رسانه ملي را در گسترش و پاسداشت فرهنگ اصيل مهدويت ناديده انگاشت. در كتاب حاضر كه با مشاركت مركز تخصصي مهدويت حوزه علميه قم تدوين شده، تعدادي از كارشناسان، مشاوران و پژوهشگران نخبه در حوزه مهدويت، به مديران و برنامهسازان صدا و سيما معرفي شده‌اند تا با حضور و مشاوره آنها، بر غناي برنامههاي رسانه ملي در حوزه مهدويت، بيش از پيش افزوده شود. اميد كه توانسته باشيم در مسير اشاعه فرهنگ اصيل مهدويت، قدمي هر چند كوچك كه مرضي درگاه خداوند متعال و حضرت امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف باشد، برداشته باشيم. قابل ذكر اين‌كه اطلاعات تكميلي از افراد معرفي شده در اين كتاب و نيز اطلاعات مربوط به كارشناسان حوزه‌هاي مختلف علوم انساني ـ اسلامي، براي استفاده مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي، در پايگاه اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما به آدرس


شناسنامه

سرشناسه: مديريت اطلاعات کارشناسان و انديشمندان عنوان و نام پديدآور: مديريت اطلاعات کارشناسان و انديشمندان مشخصات نشر: قم: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي، 1393 مشخصات ظاهري: ISBN: 978 – 964 – 514 – 341– 9 وضعيت فهرست نويسي: فيپا موضوع: محققان -- ايران. موضوع: مجتهدان و علما -- ايران. شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي رده بندي¬کنگره: ‏‏ رده بندي¬ديويي: شماره کتاب‌شناسي ملي: تهيه كننده و ناشر: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما صفحه‌آرا: سميه مرادي طراح جلد: حسين ونکي فراهاني چاپ: اول / 1393 شمارگان: 1200 جلد شابک: 9 - 341 - 514 - 964 – 978 قيمت: 50000 ريال کليه حقوق چاپ و نشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما؛ تلفن: 32915511- 025 دورنگار: 32915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زير زمين؛ تلفن: 22014738 - 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم؛ تلفن: 2215108 - 0511 نمابر: 2215106

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب