/// فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه (12)


تاریخ نشر فروردين1392
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر: -مؤلفه‌ها و راه كارهاي رسانه‌اي تقويت هويت ملي -جوان، هويت ملي و رسانه ملي، آسيب‌ها و راهكارها؛ -نقش و كاركرد تلويزيون در حفظ و ترويج مؤلفه‌هاي هويت ملي -نقش رسانه ملي در تقويت همبستگي و هويت ملي ايرانيان خارج از كشور -بررسي وضعيت هويت ملي جوانان با تأكيد بر نقش ماهواره و اينترنت


شناسنامه

دوره جديد، شماره دوازدهم (پياپي 139)، کد: 2003، زمستان 1392 ويژه: جوان، رسانه و هويت ملي صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: مريم رضايي سردبير: فريده پيشوايي ويراستار: ابوذر هدايتي حروف‌نگاران: حسنيه باقري صفحه‌آرا: سميه مرادي طراح جلد: مسعود نجابتي بها: 60000 ريال اين شماره از فصلنامه با همکاري مؤسسه مطالعات ملي به مديريت آقاي اکبر بابايي سارويي تهيه و تدوين شده است. دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ 025 نمابر: 32915510 تلفن تحريريه مجله: 32928730 ـ 025 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 www.irc.ir ـ info@irc.ir پست‌الکترونيکي فصل‌نامه: javan@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب