/// فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه (13)


تاریخ نشر خرداد1393
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر: -تحليل سبك زندگي جوانان كاربر شبكه اجتماعي فيس‌بوك -ويژگي‌ها و كاركردهاي شبكه‌هاي اجتماعي با تأكيد بر نقش رسانه ملي -مطالعه موردي استفاده اعتيادي از شبكه اجتماعي فيس‌بوك در بين نوجوانان و جوانان شهر تبريز -تحليل رفتار جوانان در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و نقش رسانه در هدايت و حمايت از آنان -نقش شبكه‌هاي اجتماعي در باورهاي ديني -ظرفيت‌ها و چالش‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي مجازي براي تبليغ دين


شناسنامه

دوره جديد، شماره سيزدهم (پياپي 140)، کد: 2004، بهار 1393 ويژه: جوان، رسانه و شبکه‌هاي اجتماعي مجازي صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما مدير مسئول: مريم رضايي سردبير: فريده پيشوايي ويراستار: ابوذر هدايتي صفحه‌آرا: محمد صادقي طراح جلد: مسعود نجابتي بها: 70000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ 025 نمابر: 32915510 تلفن تحريريه مجله: 32928730 ـ 025 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 www. irc. ir ـ info@irc. ir پست‌الکترونيکي فصل‌نامه: javan@irc. ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب