/// كار و تلاش از ديدگاه انديشمندان اسلامي


تاریخ نشر خرداد1389
موضوع: نویسنده: محمد هادي فلاح

متن کتاب

چکیده

سال 1389 «سال همت مضاعف، كار مضاعف» نام گرفت تا نقطه عطفي باشد براي ايجاد حركت عمومي به سوي مرزهاي پيشرفت و تكامل مادي و معنوي كشور. صراحت و شفافيت موضوع، نياز به تبيين، تفسير و تحليل اين نام‌گذاري را از بين برده است. بااين‌حال، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما براي انجام رسالت خود، در فرصت اندكي كه در اختيار بود، كوشيد در اين اثر، كار را از نگاه انديشمندان مسلمان همچون ابن خلدون، حضرت امام خميني، شهيد مطهري و شهيد بهشتي بكاود تا اهميت و ضرورت اين موضوع به درستي تبيين شود.


شناسنامه

کار و تلاش از دیدگاه اندیشمندان اسلامی كد: 1609 گردآوري و نگارش: محمدهادي فلاح ويراستاران: حسن حيدرزاده،‌ سيدعلی حسينی ايمنی تهيهكننده و ناشر: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما نوبت چاپ: اول / فروردين 1389 چاپ: زلال کوثر شمارگان: 2500 بها: 12000 ريال حق چاپ برای ناشر محفوظ می‌باشد. نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 info@irc.ir www.irc.ir شابك: 4-122-514-964- 978 / ISBN: 978-964-514-122-4

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب