/// راهبرد رسانه (4) رهيافتي نظري بر كاركردها و نقش رسانه ملي در جهاد اقتصادي


تاریخ نشر مهر1390
موضوع: نویسنده: مجيد خبازي

متن کتاب

چکیده

«راهبرد رسانه» عنوان مجموعه كتاب‌هايي است كه با بررسي مهم‌ترين موضوع‌هاي مورد نياز رسانه از نگاه راهبردي، نتيجه ديدگاه‌هاي كارشناسي را در قالب راهبردها و سياست‌هاي اجرايي به مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي عرضه مي‌كند. تاكنون سه جلد از اين مجموعه با عنوان‌هاي «جريان‌شناسي روند تصويرسازي از وقايع آخرالزمان در غرب»، «رسانه ملي و ترويج فرهنگ مهدويت» و «رسانه ملي و جهاد اقتصادي» تدوين و منتشر شده است. در كتاب حاضر كه چهارمين جلد از اين مجموعه به شمار مي‌آيد، مهم‌ترين راهبردها و سياست‌هايي كه مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي در جهاد اقتصادي بايد به آن توجه كنند، بررسي شده است. درباره اين اثر، گفتن اين نكته نيز ضروري است كه مؤلف در بررسي نظريه‌هاي كاركردگرايانه در رسانه درباره هر كاركرد رسانه از نظريه‌هاي متعددي استفاده كرده و آن را در ابتداي نوشته خود آورده بود كه دليل رعايت اختصار، اين نظريه‌ها حذف و صرفاً به منابع آنها اشاره شد. اميدواريم مديران و برنامه‌سازان صدا و سيماي جمهوري اسلامي از اين كتاب بهره بگيرند و ما را از نقد و نظرهاي خود براي بهبود مباحث آينده بي‌نصيب نگذارند. اداره كل خدمات رسانه‌اي مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما شهريور 1390


شناسنامه

نويسنده: مجيد خبازي ويراستار: محمدصادق دهقان تهيه كننده و ناشر: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما سال و محل انتشار: 1390 قم نوبت چاپ: اول شمارگان: چاپخانه: پيام بها: ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: info@mouood.org نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 پست الكترونيكي:Email: IRC@IRIB.IR

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب