/// راهبردها و سياستهاي رسانه ملي در (سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني )


تاریخ نشر تير1391
موضوع: نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

متن کتاب

چکیده

مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنهاي ـ دامت بركاته ـ بر اساس شناخت همهجانبه خود از وضعيت فرهنگي، سياسي و اقتصادي امروز كشور و موقعيت حساس و سرنوشتساز نظام جمهوري اسلامي ايران در شرايط تحريم شديد اقتصادي، سال 1391 را سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» ناميدند و خواستار بسيج همه امكانات كشور در اين زمينه شدند. ايشان در پيام نوروزي خود در اينباره فرمودند: همه مسئولين كشور، همه دستاندركاران عرصه اقتصادي و همه مردم عزيزمان را دعوت مي‌كنم به اينكه امسال را سال رونق توليد داخلي قرار بدهند. بنابراين، شعار امسال، «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» است. با توجه به جايگاه و نقش حساس و تعيينكننده رسانه ملي در آگاهيبخشي و فرهنگسازي در زمينه موضوع سال و نيز اصلاح بينش، نگرش و رفتار مردم در زمينه كار، توليد، سرمايهگذاري و مصرف، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما با هدف پشتيباني مديران و برنامهسازان رسانه ملي در انجام دادن هر چه بهتر وظايف و مسئوليتهايي كه در اين زمينه بر عهده دارند، به روال سالهاي پيش، مجموعه آثار متنوعي را منتشر مي‌كند كه به تدريج در اختيار همه همكاران محترم قرار خواهد گرفت. جزوه حاضر، شامل مجموعه راهبردها و سياست‌هايي است كه پس از تشكيل جلسات كارشناسي و رايزني با تعدادي از استادان و صاحب‌نظران حوزه دين، اقتصاد، رسانه و فرهنگ تهيه شده است. اميدواريم در آينده نزديك بتوانيم اين راهبردها و سياستها را همراه با توضيح و تبيين آنها در اختيار مديران و برنامهسازان رسانه ملي قرار دهيم.


شناسنامه

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب