/// رسانه و نقش خانواده در توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني


تاریخ نشر شهريور1391

متن کتاب

چکیده

وسايل ارتباط جمعي يكي از مولفه هاي تاثيرگذار بر انسجام خانواده است، بهره برداري فرهنگي از رسانه و فرهنگي شدن ابزارهاي رسانه اي مي تواند عوارض ناشي از خود رسانه ها و همچنين شهرنشيني و شتاب تكنولوژي را كاهش دهد به گونه اي كه اين ابزار در خدمت انسان باشد و در خانواده باعث اين پيوند عاطفي گردد تا اعضاي خانواده با نوعي تفهيم و تفاهم و درك متقابل با يكديگر تعامل داشته باشند. اين اثر مي كوشد نقش رسانه در ايجاد رابطي عاطفي تعاملي بين اعضاي خانواده در زمينه حمايت از توليد ملي و همچنين نقش خانواده در اين زمينه را بررسي نمايد.


شناسنامه

کد: 1834 نويسنده: حسين رئيسي واناني، غلام‌حسن عيوضي ويراستار: ابوذر هدايتي تهيه‌کننده و ناشر: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما موضوع: اقتصاد خانواده - - ايران ‏موضوع: رسانه‌هاي گروهي در رشد اقتصادي - - ايران ‏موضوع: خودکفايي ‏موضوع: توسعه صنعتي - - ايران ‏موضوع: ايران - - سياست اقتصادي - - ۱۳۹۱ نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2915511 ـ 0251 سامانه ارتباطات: 2915510 info@irc.ir www.irc.ir شابک: 4-247-514-964-978 Isnb:978-964-514-247-4

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب