/// صداقت و نقش رسانه ملي در ترويج آن


تاریخ نشر فروردين1393
موضوع: علوم تربيتي و روانشناسي نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

رسانه ملي در كشور ما در جايگاه نهادي مؤثر در كنار ديگر نهادهاي فرهنگ‌ساز، مانند آموزش و پرورش و وزارت ارشاد وظيفه تربيت و پرورش اسلامي مخاطبان را به عهده دارد. كاركردهاي رسانه‌ها در فرهنگ‌سازي، به ويژه توانايي بالاي رسانه ملي، نشان مي‌دهد اين رسانه از كاراترين ابزارهايي است كه نظام جمهوري اسلامي براي گسترش اخلاق اسلامي در اختيار دارد. با توجه به اهميت صداقت در تعاملات اجتماعي و كاركردها و اثر رسانه‌ها، اين مسئله مطرح است كه نقش رسانه ملي در ترويج صداقت چيست؟ به بيان ديگر، بايد چه عوامل و زمينه‌هايي در رسانه ملي فراهم شود تا صداقت ميان مخاطبان گسترش يابد و نهادينه‌ شود؟ در راستاي اين پرسش‌ها، پژوهش حاضر مي‌كوشد نقش رسانه ملي را در گسترش و نهادينه كردن صداقت و تقبيح و زدودن دروغگويي از آن روشن كند و راهكار ارائه دهد.


شناسنامه

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب