/// داستان هايي از زنان نمونه


تاریخ نشر بهمن1394
موضوع: علوم تربيتي و روانشناسي نویسنده: سمانه خالدي

متن کتاب

چکیده

نقش مؤثر تربيتي زنان در خانواده و جامعه بر هيچ كس پوشيده نيست. به تعبير بنيانگذار انقلاب اسلامي از دامن زن، مرد به معراج مي‌‏رود و صلاح و فساد يك جامعه، از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه مي‏‌گيرد. تاريخ اسلام گواهي ميدهد كه همواره زنان با ايمان، شجاع و ضد ظلم بسياري بودهاند كه علاوه بر ايفاي نقش همسري و مادري، زندگي آنها سراسر ايثار و شهادت و از خودگذشتگي در راه خداي سبحان بوده است. از آنجا كه انسانها همواره تحت تأثير حس كمال‎جويي كه در فطرت و سرشت آنها نهفته است، مايل به پيروي از افرادي هستند كه درجه‎هاي بيشتري از كمال را پشت سر نهاده و وجود خويش را به فضايل و صفات پسنديده بيشتري آراسته‎ باشند، بيان سرگذشت زنان نمونه در راستاي تحقق هرچه بيشتر آرمانهاي اسلام در تحقق سبك زندگي ديني و معنوي مؤثر خواهد بود. به همين جهت است كه در قرآن كريم الگوهاي تربيتي از زنان در قالب داستان بيان و معرفي گرديده است. از سوي ديگر توجه به اين نكته ضروري است كه امروزه رسانهها نقش مهمي در ارائه الگو به مخاطبان خود دارند و در قالبهاي مختلف عكس و فيلم و سريال و كليپ و ..... به طور مستقيم و غيرمستقيم الگوهاي فراواني را در اختيار مخاطبان خود قرار ميدهند. در اين ميان از رسانه انتظار مي‎رود كه به مسائل تربيتي و ديني بپردازد و از راه الگوسازي درست، به مفاهيم ديني، تعميق بخشد. به جهت پشتيباني پژوهشي از رسانه ملي اين مجموعه سعي دارد داستانهايي از زنان نمونه ارائه دهد تا زمينه توليد برنامههاي مناسب جهت اشاعه الگوهاي رفتاري زن مسلمان در فرهنگ اسلامي براي جامعه امروز ايراني هر چه بيشتر تحقق يابد.


شناسنامه

داستان هایی از زنان نمونه اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه دفتر پژوهش های کاربردی – گروه خانواده نويسنده: سمانه خالدی

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب