/// بررسي ميزان و نحوه بازنمايي نماز در سريال‌‌هاي پربيننده تلويزيوني در دهه 80 تا 90


تاریخ نشر دي1401
موضوع: دين شناسي نویسنده:

متن کتاب

چکیده

بررسي وضعيت سريال‌هاي تلويزيوني به‌ويژه سريال‌هاي پربيننده در خصوص نحوه پرداخت به فريضه نماز از آن جهت لازم و ضروري است كه با مشخص‌شدن ميزان توجه به نماز و بررسي اشكالات ساختاري، محتوايي و شكلي موجود، ضمن اصلاح در توليدات آتي، مي‌توان شاهد آثار آن در جامعه شد و ادعا كرد كه رسانه در پيشبرد و ترويج واجبات و فرايض دين، پيشگام است. پژوهش حاضر به قصد راه حل عملي اين هدف، پيشنهاد و انجام شده است. بررسي سريال‌هاي داخلي پخش‌‌شده، به اين مسئله پاسخ مي‌‌دهد كه نحوه‌ پرداخت به نمازـ به‌عنوان پايه و ستون دين‌‌ـ در يك دوره زماني، در شبكه‌هاي پربيننده سيما در چه وضعيتي بوده و چه الگويي از نمازگزار به مخاطبان ارائه شده است.


شناسنامه

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب