/// تشيع و تسنن (كاوشي در اشتراك‌ها و افتراق‌ها )


تاریخ نشر مرداد1381
موضوع: نویسنده: سيد غلامحسين صادقي

متن کتاب

چکیده

اين پژوهش كوشيده است تا با بيان تمايز و اشتراك مذاهب اربعه با يكديگر، گشاينده ي راهي نو در تنگراه مطالعات بين مذاهب باشد، راهي را كه پيشينيان ما در گذشته هاي دور و نزديك و به ويژه پس از انقلاب اسلامي پيموده اند، تشيع و تسنن نقاط اشتراك فراوان دارند و مي توانند به توافق هاي اساسي دست يابند. امّا گروهي در صددند اين وحدت را از همگرايي به واگرايي و از جدال احسن به ستيزه و تخاصم تبديل كنند. اگر ابعاد عقلاني، اخلاقي و معنوي مذهب مان را شفاف تر در ديد حقيقت جويان و فضيلت خواهان قرار ندهيم به وحدتي عميق و بنيادين نايل نخواهيم شد. كاري بايسته كه پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام آقاي سيد غلامحسين صادقي به انجام رسانده اند. اميد مي بريم تا با هم بودن را بياموزيم و برخورد و تعارض را به گفت وگو و تعامل تبديل كنيم.


شناسنامه

تشيع و تسنن كاوشى در اشتراك ها و افتراق ها نويسنده: سيدغلامحسين صادقى ناشر: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى، چاپ و صحافى: چاپخانه زيتون نوبت چاپ اول / 1381 شمارگان: 1200 حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRCgIRIB.COM اينترانت:http://WWW.IRC.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 0-07-7808-964ISBN: 964 - 7808 - 07 - 0

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب