/// حقانيت يا نجات (نگاهي درون و برون ديني به پلوراليسم )


تاریخ نشر مهر1381
موضوع: دين شناسي نویسنده: داود رجبي نيا

متن کتاب

چکیده

پلوراليسم ديني درجهانِ امروز، به عنوان رويكردي در گوناگوني اديان، هواداراني دارد. از اين رو، كنكاش در جنبه هاي مثبت و منفي موضوع و توجه به ويژگي هاي درون و برون ديني با روزآمدي و بلندنظري كه در برنامه سازان وجود دارد، راه را براي طرح بيشتر و بهتر اين موضوع و اصل شفاف نگري و روشن نگري در مباحث دين پژوهي مي گشايد. مشخص كردن حد و مرز گونه ها و رويكردها و عرصه هاي معقول و مشروع پلوراليسم ديني در برنامه ريزي و برنامه سازي، از پراكندگي بحث، پيش گيري و نتيجه گيري را آسان مي كند. اميد آن كه اين نوشتار پاسخ گوي نيازها باشد و در نظر خوانندگان گرامي، سودمند افتد.


شناسنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حقانيت يا نجات (كد 582) نگاهى درون و برون دينى به پلوراليسم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نويسنده: داود رجبى نيا ناشر: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى، چاپ و صحافى: چاپخانه زيتون نوبت چاپ: اول ـ 1381 شمارگان: 1200 نسخه بها: 900 تومان ـــــــــــــــــــــــ حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM اينترانت:http://WWW.IRC.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك:3-14-7808-964ISBN: 964-7808-14-3

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب