/// عبرت‌هاي اندلس


تاریخ نشر بهمن1381
موضوع: نویسنده: سعيد طالبي نيا

متن کتاب

چکیده

فراموشي پيشينه گران سنگ و بي رنگ جلوه دادن ارزشهاي اخلاقي ـ انساني يك ملت، گام نخست در پذيرش فرهنگ غير خودي است. تفكر مادي همواره انديشه معنويت را سدّ راه خود مي شمارد و با تمام نيرو در جهت تضعيف ارزش هاي ديني، ملي و فرهنگي مي كوشد و يگانه بهشت موعود را در وراي مرزهاي كشورهاي اسلامي وعده مي دهد. غافل از آن كه، در زماني كه اروپا در قرون وسطا به سر مي برد، اسلام راه را براي آنها روشن ساخت و دريچه اي از جهان علم و فرهنگ به رويشان گشود. باري، نور اسلام هر جا كه وارد شد، معنويت و آباداني و تربيت و هدايت به ارمغان آورد. كشور اروپايي اندلس نيز زماني به بركت اسلام، از دانش و فرهنگ بهره برد و به اوج پيشرفت علمي رسيد و از لحاظ فرهنگي و صنعتي بسيار رشد كرد، ولي متأسفانه با وجود اين همه رشد و توسعه، جامعه اسلامي به يكباره دستخوش نفاق و آلودگي جنسي گرديد و ميراث پربهاي آن از بين رفت. اكنون اين پرسش باقي است كه چرا اندلس از اوج قدرت به حضيض ذلت كشيده شد؟ نويسنده، تاريخ اندلس را پيش از ورود اسلام و بعد از آن و هم چنين علت ناكامي مسلمانان را در اين سرزمين بررسي و در قالب پنج بخش عرضه كرده است كه شامل مباحث: كليات، شناخت كلي اندلس، علت هاي شكست مسلمانان در اندلس، تهاجم فرهنگي و انقلاب اسلامي ما، رسانه و ايجاد مصونيت فرهنگي است.


شناسنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبرت هاى اندلس كد 693 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نويسنده: سعيد طالبى نيا ناشر: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: دوم / بهار 1381 شمارگان: 1200 بها: 1300 تومان ـــــــــــــــــــــــ حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM اينترانت:http://WWW.IRC.COM تلفن: 2935803 و 2910602 تلفکس: 2915510 شابك:5-30-7808 -964ISBN: 964-7808-30-5

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب