/// ميراث ادبي علماي شيعه (برگزيده متون نظم و نثر فارسي)


تاریخ نشر بهمن1382
موضوع: نویسنده: سيد رضا باقريان موحد

متن کتاب

چکیده

«ميراث ادبيِ علمايِ شيعه» گلگشتي است در بوستانِ هميشه سبز متون ادبي و عرفاني و اخلاقيِ عالمان شيعه كه به همتِ پژوهشگر ارجمند، جناب آقاي سيدرضا باقريان موحد سامان يافته است. هرچند دستيابي به انديشه هاي ناب و متعاليِ آن فرزانگان، به طور كامل برايمان ميسر نيست اما پژوهشگر محترم، گزيده اي از متون نظم و نثر آن اديبان و سخنورانِ نامي را فراهم آورده است. در پايان به صفاي دل و روحِ درد آشنايِ آن فرزانگان درود مي فرستيم و ميراثِ ماندگارشان را به يادگار در كتيبه خاطرمان تازه مي سازيم. باشد كه از طپشِ قلمشان كه هم چنان حيات دارد، پويندگانِ طريق ادب را در پيمودنِ راه كمال و فضيلت مصمم سازيم. اميد است كه اين اثر، مقبولِ طبع ظريفِ ادب دوستان قرار گيرد و ره توشه برنامه سازان باشد.


شناسنامه

باقريان موحد، سيدرضا، 1353 ـ . ميراث ادبى علماى شيعه: برگزيده متون نظم و نثر فارسى / سيدرضا باقريان موحد؛ [براى] مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ـ قم: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما، 1382. 245 ص. ـ (مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما؛ 751) بهاء : 15000 ريال ISBN 964-7808-79-8 فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فيپا. واژه نامه. كتابنامه: ص. [241] ـ 245؛ هم چنين به صورت زيرنويس. 1. ادبيات فارسى ـ مجموعه ها. 2. مجتهدان و علما در ادبيات. 3. شعر فارسى ـ مجموعه ها. 4. نثر فارسى ـ مجموعه ها. 5. شعر مذهبى ـ مجموعه ها. الف. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. مركز پژوهش هاى اسلامى. ب. عنوان. ج. عنوان: برگزيده متون نظم و نثر فارسى 2 ب 3 م / 4007 PIR 1382 ميراث ادبى علماى شيعه كد: 751 نويسنده: سيدرضا باقريان موحد ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1382 شمارگان: 1500 بها: 1500 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 8-79-7808-964ISBN: 964-7808-79-8

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب