/// رهيافت 3 (پاسخ شهيد مطهري به پرسش‌هايي در گستره اخلاق)


تاریخ نشر 1382
موضوع: نویسنده: حسن اردشيري لاجيمي

متن کتاب

چکیده

در طول تاريخ زندگي بشر، چهره هاي درخشاني ظهور كرده اند كه راه زندگاني مردمان را روشن ساخته و آنان را به سوي اهداف متعالي هدايت كرده اند. استاد شهيد مرتضي مطهري تجسم معارف اسلامي، علوم و فنون عقلي و نقلي، طراح بزرگ اصلاح جامعه اسلامي و مظهر كامل يك دانشمند برجسته ايران و اسلام بود. تفكر ناب اين ايدئولوگ بزرگ نظام اسلامي منحصر به زمان خاص نيست، بلكه انديشه هاي او پاسخ گوي نيازهاي انسان معاصر در ابعاد گوناگون اعتقادي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي است. كتاب حاضر در قالب پرسش و پاسخ تهيه شده و به پرسش هايي در گستره اخلاق پاسخ مي دهد. در اين كتاب، پرسش هايي در مورد فطرت، ايمان، فلسفه اخلاق، تقوا و خودسازي، عشق، امتحان الهي، دعا، قدرت و جاذبه و دافعه بيان شده است.


شناسنامه

ره‌يافت 3 کد: 759 ناشر و تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما نويسنده: حسين اردشيري چاپ و صحافي: نگارش ليتوگرافي: سروش مهر شمارگان: 1500 نوبت چاپ: اول / 1382 حق چاپ براي ناشر محفوظ است بهاء: 750 تومان نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب