/// انتظار، بايدها و نبايدها


تاریخ نشر آبان1383
موضوع: نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

متن کتاب

چکیده

كتاب حاضر با هدف پاسخگويي به پرسش ها و ابهام هاي موجود در زمينه فرهنگ انتظار از يك سو و تبيين بايسته هاي ترويج و تبليغ اين فرهنگ ازسوي ديگر فراهم آمده است و از اين رو در فصل اول آن مباحث مختلف مرتبط با فرهنگ انتظار، همچون مفهوم، ضرورت و فضيلت انتظار، وظايف منتظران و نقش سازنده انتظار به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است و در فصل دوم آن نيز مهم ترين بايدها و نبايدهايي كه شايسته است مراكز، مؤسسات و نهادهاي فرهنگي، تبليغي، تحقيقي و... در زمينه ترويج و تبليغ فرهنگ و باور مهدوي مورد توجه قرار دهند، بررسي شده است. در اين كتاب تلاش شده كه پس از تبيين و توضيح هر موضوع، منابع و كتاب هاي مرتبط با آن موضوع نيز معرفي شود تا خواننده به راحتي بتواند در زمينه آن موضوع به پژوهش و مطالعه تفصيلي بپردازد.


شناسنامه

انتظار، بايدها و نبايدها كد: 792 نويسنده: ابراهيم شفيعى سروستانى ناشر و تهيه كننده: مؤسسه فرهنگى موعود و مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1383 شمارگان: 4000 بها: 1000 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 9-26-8606-964ISBN: 964-8606-26-9

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب