/// مشكات هدايت (پژوهشي در زندگاني امام هادي عليه السلام )


تاریخ نشر آذر1383
موضوع: نویسنده: ابوالفضل هادي منش

متن کتاب

چکیده

مجموعه حاضر، رهاوردي است از نگاهي تحليلي به رويدادهاي مهم زندگاني امام هادي عليه السلام كه ابتدا به رخدادهاي آغازين زندگاني و بيان ويژگي هاي برجسته اخلاقي ايشان، دريچه اي گشوده است. سپس با بررسي شرايط فرهنگي و سياسي حاكم بر آن روزگار و مبارزات فرهنگي و سياسي امام، فضاي فرهنگي و سياسي دوران امامت ايشان را ترسيم و با تحليل جريان تبعيد و شهادت امام و پي آمدهاي آن، برگ هايي از كتاب زندگاني پر خير و بركت ايشان را مرور كرده است. گلبرگي از سخنان و حكايات آموزنده و كرامت هاي امام نيز پيش كش مخاطبان شده است. همچنين در صفحه هاي واپسين با بيان پيشنهادهاي راهبردي و معرفي برخي راهكارها، كوشيده ايم برنامه سازان و تلاش گران دلسوز و شيفته اهل بيت عليهم السلام در عرصه رسانه ديني و ملي صدا و سيما را در راستاي توليد و ارائه برنامه هاي مفيدتر و سازنده تري در گستره زندگاني امام هادي عليه السلام ياري كنيم.


شناسنامه

مشكات هدايت كد: 814 نويسنده: ابوالفضل هادى منش ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1383 شمارگان: 1500 بها: 850 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 9-43-8606-964ISBN: 964-8606-43-9

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب