/// عوامل موثر در انحراف از ارزش‌ها


تاریخ نشر آذر1383
موضوع: نویسنده: شمس الله مريجي

متن کتاب

چکیده

انسان شناسان و انديشمندان علوم اجتماعي كه انسان را موجودي مدني بالطبع مي دانند و گروهي ديگر كه زندگي اجتماعي را زاييده ضرورت و نياز مي شمارند، همگي به اين واقعيت معتقدند كه زندگي گروهي در قالب جامعه، در رشد و تحول شخصيت انساني انسان نقش مهمي داشته و دارد. پرسش اساسي اين است كه در كدام جامعه و در چه شرايطي اين امكان فراهم خواهد شد؟ در جامعه ناآرام و در اجتماع نامساعد، امكان شكل گرفتن رفتار تكاملي و انساني آدمي از ميان خواهد رفت. ازاين رو، «امنيت»، اساسي ترين و ضروري ترين شاخص براي بقاي جامعه و شكل گيري رفتار انساني است. وجود آن نيز به رفتار هماهنگ با ارزش ها و هنجارهاي حاكم بر جامعه بستگي دارد. در واقع، جامعه بدون انطباق رفتار انساني با ارزش ها، قدرت ادامه حيات ندارد؛ زيرا قوام هر جامعه بسته به ارزش هاي موجود در آن جامعه است. ناديده گرفتن ارزش هاي الهي حاكم بر جامعه، پي آمدهاي ناگواري خواهد داشت؛ چون نه تنها امنيت مادي و امكان شكل گيري رفتارهاي مادي، بلكه فراتر از آن، آرامش معنوي و امكان شكل گيري رفتارهاي ديني نيز از ميان مي رود و مانع ظهور كمال انساني مي شود. اين كتاب در سه بخش، عوامل مؤثر در انحراف از ارزش ها و وظايف دستگاه هاي فرهنگي به ويژه صدا و سيما را در اين زمينه بررسي كرده است. در بخش اول، به كلياتي مانند ضرورت زندگي اجتماعي در نگاه انديشمندان و انحراف و كج روي در نظريه هاي اجتماعي مي پردازد. در بخش دوم، نقش رسانه ها در انحراف ارزش ها را بررسي و در بخش سوم، موضوع هايي براي برنامه سازان محترم مطرح مي كند.


شناسنامه

عوامل موثر درانحراف از ارزش ها کد: 816 ناشر و تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما نويسنده: شمس الله مریجی چاپ زلال کوثر ليتوگرافي: سروش مهر شمارگان: 1400 نوبت چاپ: دوم / 1387 حق چاپ براي ناشر محفوظ است بهاء: 22000 نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب