/// موانع توسعه سياسي ايران از ديدگاه امام خميني رحمه الله


تاریخ نشر ارديبهشت1383
موضوع: حقوق و سياست نویسنده: نعمت الله عليجاني

متن کتاب

چکیده

پژوهش حاضر با جمع بندي نظريه هاي گوناگون و نقد و بررسي آنها، در پي آن است تا علل توسعه نايافتگي سياسي ايران از ديدگاه امام خميني رحمه الله را تبيين كند؛ زيرا با توجه به ابهام هايي كه در بحث هاي نظري در زمينه تأثير عوامل داخلي و خارجي در توسعه نايافتگي ايران وجود دارد، تبيين ديدگاه هاي امام خميني رحمه اللهمي تواند در اين زمينه راه گشا باشد. از دستاوردهاي اين پژوهش، تبيين مهم ترين موانع توسعه سياسي از ديدگاه حضرت امام مي باشد. در ادامه به ديدگاه حضرت امام خميني رحمه الله درباره موانع توسعه سياسي ايران پرداخته شده كه تلفيقي از عوامل خارجي و داخلي با تاكيد بر عوامل خارجي است. اين پژوهش، حاصل تلاش پژوهشگر ارجمند جناب آقاي نعمت الله عليجاني است كه با همكاري علمي كارشناسان مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما فراهم آمده است. ايشان كوشيده اند اين پژوهش به گونه اي تدوين گردد كه همه مراكز و مؤسسه ها به ويژه رسانه صدا و سيما كه در گسترش آگاهي هاي سياسي و اجتماعي جامعه به ويژه نشر انديشه سياسي حضرت امام خميني رحمه الله در سطح جامعه، نقش زيادي دارد، بتوانند براي زدودن موانع توسعه سياسي و بهبود وضع جامعه بهره مند شوند.


شناسنامه

موانع توسعه سياسى ايران از ديدگاه امام خمينى رحمه الله كد: 832 نويسنده: نعمت الله عليجانى ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1383 شمارگان: 1500 بها: 1200 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: irc@irib.ir تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 9-57-8606-964ISBN: 964-8606-57-9

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب