/// آفاق انديشه (نگاهي به زندگاني امام محمد باقر عليه السلام )


تاریخ نشر بهمن1383
موضوع: نویسنده: ابوالفضل هادي منش

متن کتاب

چکیده

مجموعه حاضر، پژوهشي درباره چگونگي اوضاع حاكم بر دوران زندگي امام باقر عليه السلام مي باشد كه در دو بخش سامان يافته است. بخش نخست با نگاهي به زندگاني امام و ويژگي هاي برجسته اخلاقي ايشان، در ترسيم چهره روشني از امام باقر عليه السلام مي كوشد. سپس جايگاه علمي و تلاش هاي فرهنگي ايشان در زمينه تربيت دانشوران، بنيان گذاري نهضت پوياي علمي در رويارويي با انديشه هاي ناسالم و شبهات ديني بررسي شده است و پس از آن، با نگاهي به عملكرد حكمرانان هم عصر امام و موضع گيري هاي امام در برابر آنان، شرايط سياسي حاكم و مبارزات سياسي امام و ابزار مبارزه ايشان مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در پايان زمينه ها و عوامل شهادت امام، بررسي شده است و با ارائه گلچيني از سخنان گهربار و درس هاي آموزنده امام و كرامت هاي ايشان، ديدگاه برخي انديشمندان اهل سنت در مورد پيشواي پنجم شيعيان آورده شده است. در بخش دوم نيز با ارائه پيشنهادهاي كلي و معرفي سوژه هاي برنامه سازي، كوشيده است مديران و برنامه سازان رسانه ملي را در راستاي بهره برداري از زندگاني امام باقر عليه السلام ياري رساند.


شناسنامه

آفاق انديشه كد: 839 نويسنده: ابوالفضل هادى منش ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1383 شمارگان: 1500 بها: 1000 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 7-61-8606-964ISBN: 964-8606-61-7

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب